حرف آخر...
آخرين حرف اين است
زندگي شيريـــن است
خود ازاينروست اگرمي گويم:
((پايمردي بكنيم
پيش ازآنكه سر ما بر سردار آرد خصم
مابكوبيم سرخصم به سنگ
وين تبهكاران را
برسردار بسازيم آونگ.))

حميدمصدق

+نوشته شده در یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸۱ساعت۳:٢٩ ‎ب.ظتوسط فاطمه | نظرات