پنچره

پنجره رابازکن

بگذارنسيم درهوای

اتاق، بال وپری بزند

پنجره رابازکن

وبگذارکورسوی آفتاب

تنت راگرم کند

وسردی دی

که می رود تابه بهمن پيوندخورد

بردستانت بنشيند

که بعدازاين پيوند

پيوند زيبائی داری

بابهار

بازندگی

باطراوت

که خودانديشيدی تا

عقب نمانی اززمان

پنجره

زمان حال رابه تو نشان می دهد

پنجره رابازکن

بگذارپنجره هميشه بازبماند...

 

+نوشته شده در چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٢ساعت۸:٠۱ ‎ق.ظتوسط فاطمه | نظرات