«سكوت عين زوال است»

گفتم سکوت را دوست دارم / و تو را / بی آنکه / قصه ای خوانده باشی / من تو را نفس کشیدم / در دلم...دلت...دلم!/ من تو را بوسیدم / در خیالم ...خیالت/ و بوییدم تو را / دیگر نفس نمی کشم / تو می کشم ...!

بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
8 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
3 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
4 پست
دی 81
2 پست
عباس
1 پست
دلتنگ
1 پست
شعر
1 پست
کفش
1 پست
پلخمون
1 پست
شعر_طنز
1 پست
یواشکی
1 پست
گرگان
1 پست
کودکی
1 پست