حرف دل به تو...

 

 ازفاصله هــــــا تابه صدايت قدمی نيست                    ازخانه به فردای نگاه تودمی نيست

  دربازپسين كوچــــــــــــــه لبخندنشستم                   بازآكه زپايان توهم هيچ غمی نيست

  اسطوره خالی شدن ازدردگنـــــــاه است                  سطوره من باش كه درخاك غمی نيست...

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
زنده به گور

... شعرت رو خوندم .... چيزی ندارم بهت بگم ... عرضی نيست