فراترازشب...

104EwaldNeffe.jpg


ودرظلمتي به وسعت تمامي سياهيا
سكوت ترانه غم خواند!
وتنهاماندن تجربه ايست
وشب آياخواهدتوانست سنگيني غمهاي درسكوت خفته اي راوزن كند؟
وآنجاكه سكوت گريست
كسي خواهدبود
اشك راترسيم نمايد؟!

/ 1 نظر / 12 بازدید
kam

چه حال بدی. بابا تا خدا هست غم نيست. حکمتش را ببين. بی تابی مال ضعفاست.