بگذريم...

بيا بگذريم،بگذريم،بگذريم ولی نمی دونم باچی بگذريم...

بااتوبوس،هواپيما،کشتی،قطار،تاکسی،دوچرخه...

وشايدهم پل؟

البته اگرشکسته نباشد...

راستی اگرشکسته بودباچه بگذريم،من که فقط دلم می خواهدازروی پل بگذروم آخه کارهمه ماگذشتن ازپل است.

:

قصه اون مردحيونکی روشنيدين که دربارش ميگن«يارو خرش ازپل گذشته»؟!يانه ،خوب من هم چيززيادی درموردش نمی دونم فقط چون کلمه پل داشت وديدم متنم خالی ازش استفاده کردم.چه فرقی ميکنه اين روزا چه خرتون ازپل بگذرد يانگذرد شما ومن آدمهای نمک نشناسی هستيم .

/ 1 نظر / 15 بازدید
رختكن خاطرات

خلاصه بايد يکجوری بريم ديگه .. من پياده رو ترجيح ميدم