حرف آخر...

آخرين حرف اين است
زندگي شيريـــن است
خود ازاينروست اگرمي گويم:
((پايمردي بكنيم
پيش ازآنكه سر ما بر سردار آرد خصم
مابكوبيم سرخصم به سنگ
وين تبهكاران را
برسردار بسازيم آونگ.))

حميدمصدق

/ 0 نظر / 6 بازدید