چاله خيابان

نقل قول شده:


روزی جمعی ازمريدان نزد شيخ آمدند وگفتند: ياشيخ مدتی است درشهرشلوارکوتاه رايج گرديده ودختران بسياری اين البسه برتن می کنند،درمزمت شلوارکوتاه چيزی بگوتادختران ازپوشيدنش صرفنظر نمايند.
شيخ ماخروشيدوگفت:« خامـــوش!!! که شلوارکوتاه رافايده بسياراست ومن درمزمتش هيچ نگويم.»
گفتند:« ياشيخ فايده اش جيست؟»
شيخ ماگفت:« چون دختران شلوارکوتاه پوشند پسرها سربه زيرگردندوپائين رابنگرند،چون پائين رابنگرندهم ازگزندشيطان درامانندهم ازشرچاله های خيابان .که علما فرموده اند...«الا دخترکه شلوارت بلنداست
بيـــاازکوچـــــــه ماهم گذرکن
بـرای حفظ مــن ازشرشيطان
کـــمی شلوارخودکوتاه ترکن»


18.gif

/ 4 نظر / 11 بازدید
مجيد

قشنگ بود به من هم سر بزن

برديا

با.سلام.جالب بود.موفق باشيد

fatemeh

سلام عزيزم آپديت کردم .........